މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުاللهއާ ސުވާލުކުރެއްވުން

26 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA