މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚު އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA