މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލު ދެއްވުމަށް ނިންމެވި މައްސަލައިގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޙާޒިރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެދު، މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއިން މަޝްވަރާކުރުން

20 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA