މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ހިޒް ހައިނަސް ޝައިޚް މަންސޫރ ބިން ޒައިދް އަލް ނަހްޔަންގެ ދަޢުވަތަކަށް ޔޫއޭއީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން

29 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA