މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުالله ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުالله އަމީންއާ ސުވާލުކުރެއްވުން

2 ޑިސެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA