މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު, އިންޑިއާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަންޖޭ ސުދީރުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

3 ޑިސެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA