މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

6 ޖެނުއަރީ 2020

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA