މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ޖޯޖިއާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ އާޗިލް ޑީއުލިއާޝްވިލިއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA