މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި އިނގިރޭސި ސަފީރު ބައްލަވާލެއްވުން

18 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA