މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް އިނގިރޭސި ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޖޭމްސް ޑޯރިސް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

18 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA