މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް ސަރބިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ލޭބަރ މިސްޓަރ ޒޯރަން ޖޯޖަރވިޗް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

18 ޖޫން 2019

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA