މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއަށް އުފަންވި ކުދިންތަކެއް ނިޔާވި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރުން

26 ފެބްރުއަރީ 2020

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA