މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރުން

26 ފެބްރުއަރީ 2020

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA