މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އީކޯ ޔުނިކް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕވޓ.ލޓޑއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރުން

26 ފެބްރުއަރީ 2020

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA