މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޑޭވިޑް ޖޮން ހޮލީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

19 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA