މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުالله ޖާބިރު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުއާ ސުވާލުކުރެއްވުން

19 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA