މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކޮމެޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 މާރިޗު 2020

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA