މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަލްފާޟިލާ ވިސާމް ޢަލީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA