މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

19 ޖުލައި 2020

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA