މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޖަރުމަން ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޖޯން ރޮޑްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 ޖުލައި 2020

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA