މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު،މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ސުވާލުކުރެއްވުން

11 އޯގަސްޓު 2020

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA