މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުން އިސްނަގައިގެން މާލޭގެ ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA