މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސޮއިކުރެއްވުން

6 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA