މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އޮނަރަބަލް އީވާ ޢަބްދުﷲ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA