މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނަާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފުވުމަށް ބާއްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

23 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA