މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ

24 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA