މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މޯލްޑިވްސް ތެލަސީމިޔާ ސޮސައިޓީ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތެލަސީމިޔާ ކެއަރގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

15 އޮކްޓޯބަރު 2020

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA