މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސްރީލަންކާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ރޮހާނާ ބެއްޑަގެއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

21 އޮކްޓޯބަރު 2020

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA