މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏އެމްއެމްޕީއާރސީގެ އޯޑިޓު ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް، ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

27 ޖޫން 2019

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA