މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެމަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

27 ޖޫން 2019

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA