މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ދުވަހާއި އިންޓަރ-ޕާލިމެންޓަރީ ޔޫނިއަން، އައިޕީޔޫގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން

30 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA