2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާގައި 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ބަލާލަން ސްކޫލްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކުރާ ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

16 ނޮވެމްބަރު 2020

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA