މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކުން ގިނަ އަދަދަކަށް މޫދަށް ކުނި އަޅަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރުން

18 ޖެނުއަރީ 2021

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA