ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 11:00

ނަންބަރު

29

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، "ދައުލަތުގެ އަދި ދައުލަތް ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން" މި ނަމުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ހުދު ކަރުދާސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވިގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތައް ހިމަނުއްވައިގެން ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA