ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

12 ޖޫން 2019 14:30

ނަންބަރު

2

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވީ ހިންގާ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން، މި މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ހިމެނުއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ 4 މެންބަރުން ކަމަށާއި ކޮމިޓީގައި ކަމެއް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަކީ 6 މެންބަރުންކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ތާއީދުކުރައްވާފައެވެ. އަދި، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއިން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއެއް ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެގޮތުން، އެ ބިލު ކޮމިޓީއިން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއެއް ކަމުގައި 17 ޖޫން 2019 ކަނޑައެޅުއްވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރައްވާފައި ނުވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއިން ފާސްކުރެއްވީކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޓީއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ދޫކޮށްލުމަށް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއިން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 13 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދައުވަތު އެރުވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މި ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެފައިވެއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA