ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 ޖޫން 2019 13:15

ނަންބަރު

3

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބިލް ގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރައްވައި، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްރާކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA