ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 ޖޫން 2019 14:00

ނަންބަރު

6

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. މިގޮތުން، މި ބިލާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި، އަދި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި، ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބިލަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއެކު، ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ބިލު ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA