ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ޖުލައި 2019 14:15

ނަންބަރު

13

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުގައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާ ކޮމިޓީއިން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، އެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީއަށް މި ވަގުތު ލިބިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއަކީ 9 ޖުލައި 2019 ކަމަށް ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA