ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 ޖުލައި 2019 14:05

ނަންބަރު

14

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. މިގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ބިލު ފާސްކުރައްވައިފިނަމަ، ދައުލަތަށް މާލީގޮތުން ކުރިމަތިވާނެ ބުރައެއް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިމްޕްލިކޭޝަންއަކީ ކޮބާތޯ ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާތީ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސުންގަޑި އިތުރުކުރެއްވުމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ހުށަހަޅުއްވާ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދްވަނީ ތާއީދުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއިން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއަކީ 17 ޖުލައި 2019 ކަމުގައި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ވަރަށް ގިނަ މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީ، މި ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA