ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

16 އޮކްޓޯބަރު 2019 12:50

ނަންބަރު

38

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2008، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ސައުތު އެފްރިކާގެ ރިޓަޔާޑް ޖަސްޓިސް ޔޯހާން ކްރިގްލާ ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއިން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއަކީ 28 އޮކްޓޯބަރ 2019 ކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އަދި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވައި، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ޙުސައިން ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީގައި އެވަގުތު ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެފައިވެއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA