ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

1 ނޮވެމްބަރު 2019 21:00

ނަންބަރު

44

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ގާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި، ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ގާނޫނީ ދައުރަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާތީ އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA