ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 ނޮވެމްބަރު 2019 12:00

ނަންބަރު

50

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ކުރިއަށް ގެންދެވީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު D-DC53/TF6/2019/1 ރިޕޯޓާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު D-TC69/TF6/2019/16 ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖޭ.އެސް.ސީ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: D-DC53/TF6/2019/1
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖޭ.އެސް.ސީ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: D-TC69/TF6/2019/16
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA