ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 ނޮވެމްބަރު 2019 10:15

ނަންބަރު

51

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުގައި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ކޮމިޓީން އިންޓަރވިއުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA