ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 ނޮވެމްބަރު 2019 14:35

ނަންބަރު

54

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުދެއްވުމުގެ ގޮތުން، 28 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި އެކަމަނާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA