ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 ޑިސެމްބަރު 2019 21:00

ނަންބަރު

58

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތާ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރައްވައި، އިންޓަވިއުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތް، އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށާއި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ދޭއް ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް އަދުނާނު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ހައިލީ ރެކޮމަންޑެޑް ގޮތަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމާއި އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުޢޫދު، ހަސަންކާރިގެ/ ސ.މީދޫ ހައިލީ ރެކޮމަންޑެޑް ގޮތަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން ނިންމަވާފައިވަނީ، ގާނޫނާއި އަދި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA