ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 ޖުލައި 2019 11:10

ނަންބަރު

15

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒާހިރުއާ ބައްދަލުކޮށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA