ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

29 ޖުލައި 2019 12:00

ނަންބަރު

21

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރ. އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޝީދާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަ ކުރައްވަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަވެފައިހުރިކަމަށްވީނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި އިތުރަށް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހުރުމާއެކު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA