ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 އޭޕްރީލު 2020 16:00

ނަންބަރު

6

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށްގެންދެވީ، ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، 30 މާރިޗު 2020 ގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، މި ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ދަށްވެފައިވާ މީހުންނާއި ދާއިރާތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން މި ރިޕޯޓް އިދާރީ މޭޒުން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA