ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 ޖެނުއަރީ 2021 11:50

ނަންބަރު

2

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ، 'ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު' އިން ބާރުލިބިގެން، ބައެއް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކުން މޫދަށް ކުނި އަޅަމުންދާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލައަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ތިރީގައިވާ އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމެވެ. 1- މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 2- މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 3- އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 4- މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ 5- ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA