ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

16 ފެބްރުއަރީ 2021 14:08

ނަންބަރު

5

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޤާނޫނީ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރައްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
8 ޖެނުއަރީ 2021 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މެންބަރެއް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA